Compassion 360°

Compassion och medkänsla är sättet att leda mänskligheten från en värld av konkurrens och kamp till en av förståelse, mod och samarbetsinriktad kreativitet och hoppfullhet.

Tjänster

Här kan du se våra olika tjänster inom compassion 360°.

Mer information

Här kan du läsa mer om vad compassion är och hur man kan applicera det i olika sammanhang.

Vad är compassion och medkänsla?

När orden compassion och medkänsla används inom CFT syftar de på den definition som psykologiprofessor Paul Gilbert formulerar så här:

A sensitivity to suffering in self and others with a commitment to try to alleviate and prevent it. (Gilbert, P. 2017)

Fritt översatt beskrivs compassion, enligt Gilberts definition, som två psykologiska processer:

  1. Att uppmärksamma och våga närma sig det egna och andras lidande – det vill säga att odla en förståelse för och att inte undvika lidandet, att ha en känslighet för det smärtsamma.
  1. Att utveckla ett engagemang och göra något för att lindra och förhindra lidandet – det vill säga att göra en aktiv handling, att ha en motivation att minska det smärtsamma.

Thupten Jinpa, en av medgrundarna till Center for Compassion and Altruism Research and Education vid Standford University i USA, nämner tre komponenter som beskriver compassion:

  • en emotionell del som beskriver en känsla av delaktighet och samhörighet med andra levande varelser
  • en kognitiv del som uppfattar andras lidande
  • en motiverande del som önskar se lidandet lindrat

Compassion är en förmåga som hjärnforskningen har visat att det går att träna upp och som gör att du förändrar områden i hjärnan. Genom att träna dig i compassion får du lättare att bland annat aktivera trygghet och sakta ner ditt inre tempo när du känner stress eller oro.

Ofta befinner vi människor oss i kampen om att bli av med obehag och hålla fast i det som är behagligt. Det gör att vi sällan kan slappna av och tillåta livet att vara som det är.

Compassion hjälper oss att hantera livet på ett annat sätt. Istället för att pressa oss till att göra saker och vara hårda och kritiska när vi möter motgångar och misslyckanden så lär vi oss att ta hand om oss själva. 

Varför compassion?

Compassion har bidragit till att ge oss det samhälle vi har idag. Under evolutionens gång har människans förmåga till compassion bidragit till vår förmåga att samarbeta, vilket har lett till dagens utveckling.

Samarbete är en central del i människans historia, genom att erbjuda hjälp får man också hjälp av andra.

Ensam är inte stark.

Hur gör man för att träna compassion?

Att träna sig i compassion kan man göra på många olika vis. Man kan arbeta med tankar, beteenden, känslor och uppmärksamhet. Och man kan träna sig i de övningar som heter Compassion Mind Training.

Övningarna utgår ifrån kunskapen om att hjärnan inte kan se skillnad på vad vi upplever i verkligheten och vad vi föreställer oss för vårt inre. Därför kan vi genom att bland annat visualisera olika scenarios av trygghet träna upp hjärnans trygghetssystem.

Du kan träna dig i compassion på egen hand, men jag rekommenderar dig att gå en kurs eller lära dig compassion mindträning av en psykolog/psykoterapeut. Man behöver kunskap om hur man tränar för att göra det på ett hjälpsamt sätt så att det får den effekt man önskar. 

Vad visar forskningen?

Här hittar du en hel del artiklar om vad forskningen säger om Compassion.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.