För organisationer & ledare

Workshops, föreläsningar & utbildningar

Workshops, föreläsningar och utbildningar genomförs utifrån era behov och önskemål. Samtliga insatser är grundande i samtida psykologisk forskning.

Compassionfokuserat ledarskap – introduktion

Genom denna introduktionshalvdag får du en bra överblick över principerna och metoderna för ett compassionfokuserat ledarskap och hur du med det som hjälp bygger en resilient social arkitektur på arbetsplatsen. Det kan vara användbart i en turbulent tid när mycket förändras snabbt och där det ställs nya slags krav på ett humant ledarkap.

Du får lära dig:

 • Forskningen bakom – hur neuroforskning visar hur vi blir mer hållbara som ledare genom att verka utifrån ett compassionfokuserat förhållningssätt
 • Leda med – hur du som ledare bygger compassionmuskler utifrån: 1) en icke-dömande approach 2) självmedkänsla 3) compassionkommunikation och 4) inkludering
 • Leda för – handlar om hur du som ledare bygger en social arkitektur som skapar psykologisk trygghet, ett growth mindset, tillhörighet och en organisatorisk resiliens. Här handlat det om nätverk, roller, kultur och rutiner.
 • Några praktiska övningar så att du kan börja göra skillnad direkt för dig själv och i din organisation

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: du kan välja mellan antingen 24/5 eller 30/8, i båda fallen 09.00-12.00
Kostnad: 5 200 kr exkl. moms (anmälan är bindande)

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Compassionfokuserat ledarskap i praktiken

Inkludering av compassion i ledarskapet kan leda till en mer positiv och hållbar arbetsmiljö där både medarbetare och organisationen kan blomstra och nå sin fulla potential – detta är väl underbyggt genom senare årens forskning. I den här utbildningen får du fördjupade kunskaper genom åtta moduler på lika många veckor. Syftet med utbildningen är att utveckla dina ledarskapförmågor i relation till:

    1. Att förbättra arbetsmiljön: Compassionfokuserat ledarskap främjar en atmosfär av ömsesidig respekt, förståelse och stöd på arbetsplatsen. Detta skapar en positiv och stärkande arbetsmiljö där medarbetarna känner sig sedda, hörda och värderade.

    2. Att ökad motivation och engagemang: När medarbetarna känner att deras ledare bryr sig om deras välbefinnande och utveckling, blir de mer motiverade och engagerade i sitt arbete. Compassionfokuserat ledarskap kan öka medarbetarnas lojalitet gentemot organisationen och deras vilja att bidra till dess framgång.

    3. Att förbättra produktivitet: Compassionfokuserat ledarskap främjar en atmosfär av tillit och öppenhet som kan öka samarbete och kreativitet bland medarbetarna. När människor känner sig trygga att dela idéer och ta risker kan det leda till ökad produktivitet och innovation.

    4. Att minska antalet konflikter: Compassionfokuserat ledarskap innebär att lyssna på och förstå andra människors perspektiv och behov. Detta kan bidra till att förhindra och hantera konflikter på arbetsplatsen genom att främja ömsesidig förståelse och konstruktiva samtal.

    5. Att förbättra hälsa och välbefinnande: Compassionfokuserat ledarskap främjar en miljö där medarbetarnas fysiska, emotionella och mentala välbefinnande prioriteras. När medarbetarna känner sig stödda och respekterade av sina ledare är de mer benägna att uppleva lägre stressnivåer och bättre hälsa.

Övergripande om utbildningens moduler:

Vecka 1:  Gemenskap

Deltagarna presenteras för varandra och till kursen. Detta är en tillfälle för att bygga en känsla av samhörighet och börja skapa en trygg och stödjande miljö för lärande och tillväxt.

Vecka 2: Compassionfokuserat ledarskap

Forskning,  organisatorisk evidens och integrationsmodell: Deltagarna tar del av forskningen bakom compassionfokuserat ledarskap och undersöker hur det kan integreras i organisationer för att skapa meningsfulla förändringar och resultat.

Vecka 3: Från insidan ut

Det inre arbetet med Compassionfokuserat ledarskap: Deltagarna lär sig om vikten av medvetenhet, självmedkänsla och sårbarhet för att utveckla en stark och autentisk ledaridentitet grundad i compassion.

Vecka 4: Bygga en social kultur som präglas av compassion

Psykologisk trygghet, ett compassionfokuserat förhållningssätt och

resiliens: Deltagarna utforskar hur man skapar en kultur av compassion och psykologisk trygghet i organisationer, vilket främjar innovation, kreativitet och hållbarhet.

Vecka 5: Bygga en organisation av tillhörighet

Inkludering för alla: Deltagarna utforskar begrepp som “othering”, fördomar och tillhörighet och lär sig strategier för att skapa en organisation där alla känner sig välkomna och inkluderade.

Vecka 6: Kommunikation som ett transformationellt verktyg

Compassionbaserad kommunikation och feedback: Deltagarna lär sig att kommunicera på ett sätt som främjar förståelse, empati och samarbete, och får också färdigheter för att ge och ta emot konstruktiv feedback.

Vecka 7:  Skapa en personlig handlingsplan

Deltagarna utvecklar en personlig handlingsplan för att integrera compassionfokuserat ledarskap i sitt dagliga arbete och sina interaktioner med andra.

Vecka 8: Skapa en vägkarta för att operativisera compassion

Deltagarna arbetar tillsammans för att skapa en vägkarta för att implementera compassion i sina organisationer och reflekterar över hur de kan fortsätta att odla och främja compassion i sitt ledarskap och sitt arbetsliv.

Avslutningsvis utforskar deltagarna det djupare sambandet mellan compassion, ledarskap och världen och reflekterar över hur deras egna handlingar kan ha en positiv inverkan på andra och på samhället som helhet.

Utbildningen startar i september och du kan medverka antingen på plats i Göteborg (max 8 deltagare) eller online.

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: startar i september 2024
Kostnad: 18 900 kr exkl. moms (anmälan är bindande)

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Angelägna samtal för en turbulent tid

”Tillhörighet börjar med samtal”

Vi lever i komplexa och svåra tider, utmaningarna vi står inför är många. Omvälvande nyheter som oroar och skapar stress har varit påtagligt för många av oss sedan pandemin. Nedgång i ekonomin, klimatfrågan, gängvåldet och kriget i Ukraina med alla dess följdverkningar är bara några exempel på sådan som upptar många människors uppmärksamhet och funderingar just nu.

Det är lätt att känna stress och oro över hur framtiden ska bli för oss, våra närmsta och organisationen vi arbetar i. I detta är det lätt att känna sig ensam som ledare – även om man har kompetenta medarbetare och andra chefskollegor. Angelägna samtal är ett sammanhang där ledare från vilken bransch som helst kan och prata om svårigheter, sin oro – men också det hopp och de möjligheter som finns mitt i denna ”perfekta storm” av simultana kriser.

Samtalet är öppet för dig som har ledarskapsansvar i arbetet. Syftet är att hjälpas åt att förstå och hantera svårigheterna i ledarskapet i vår tid. Formatet är en ring där vi delar våra tankar och känslor och leds i samtalet utifrån olika evidensbaserade faciliteringsmetoder. Vid sidan av att spegla dig i andras utmaningar får du på det här sättet också med dig olika sätt att själv skapa öppna, medmänskliga och vänliga samtal om vår tid och hur vi lever i den – som ledare, medarbetare, som medmänniskor. Jag fungerar som samtalsfacilitator, men stoffet bidrar ni som deltagare med utifrån olika teman – till exempel (och förslagsvis) empati, tillhörighet, mentalt välmående, klimatet, AI, compassion.

Om metoden: ”vardagsrumssamtal” är en strukturerad metod som erbjuder en enkel och social praktik för att kommunicera olikheter, tankar och känslor – och syftar till att bygga och utveckla relationer. Samtalen handlar inte om att debattera, utan att lyssna på varandra i tur och ordning, låta oss prata oavbrutet i ett lett samtal. Inga förberedelser behövs från de medverkande, men det finns material att läsa inför första tillfället om någon skulle vilja det.

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: 16.30 – 18.30
Kostnad: 4 200 kr exkl. moms för tre tillfällen

Det finns plats för 8 personer per grupp
Kursen ges vid minst 5 anmälda.

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Compassion och neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare

Ges i samarbete med Ingrid Almgren Sjölander på Psykologi med mera.

Detta är en fördjupningskurs som är öppen för alla yrkesbakgrunder.Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt som ledare, och knyter an till rådande forskningsläge. Kursen är öppen för alla som arbetar med att utveckla ledarskapsförmågor: ex. handledare, självledare och coacher – och du som själva arbetar som ledare. Den passar för deltagare med varierande yrkesbakgrunder som vill fördjupa sin kunskap av hur man stödjer och utvecklar ledaregenskaper hos sig själv eller andra utifrån neuro- och anknytningsbaserad kunskap, samt personer som själva arbetar i ledande roll och vill utveckla sina ledarfärdigheter.

Tid och omfattning:  4 heldagar vt 2024: 14-15 maj och 10-11 juni. Undervisning alla dagar 9-17.

Denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Kursen blir online endast vid lagstiftade rese- eller samlingsförbud.

Anmälan och mer information hittar du här!

Övriga föreläsningar

Jag föreläser om många olika saker som har med ledarskap och organisation att göra och har en bred palett av evidensbaserad kunskap om till exempel nedanstående teman. Hör av dig till mig för att diskutera hur vi bäst lägger upp intressanta dagar för dig och dina medarbetare!

 • Effektiva team – hur gör man?
 • Mindre stress och ökad trivsel – vad säger forskningen?
 • Självomsorg på jobbet – hur gör man?
 • Bygg psykologisk motståndskraft i organisationen!
 • Mindfulness in business – hur mental träning ökar fokus och glädje på arbetsplatsen
 • Meditation, mindfulness och compassion i arbetslivet 
 • Compassion och psykologisk hållbarhet på jobbet
 • Psykologisk hållbarhet på arbetet – djupdykning i neuroforskningen om hjärnans förändringsbenägenhet
 • Compassionfokuserat ledarskap – när alla ska med!
 • Förändringsarbete
 • Kommunikation
 • Compassionfokuserad terapi

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.